PODPORA z EU / PROJEKTY EE / O SDRUŽENÍ / KONTAKTY
FMP - Cíl 3 /ČR - SASKO/
Společný realizační dokument Smlouva o poskytnutí dotace Pro žadatele Pro konečné uživatele Publicita Schválené projekty Videosoutěž "To je Evropa v Česku a Sasku Mapa dotačního území 2014-2020 Archiv Program Ziel3/Cíl3 ČR 2007-2013

Pro Konečné uživatele

Závěrečná zpráva a Žádost o platbu za malý projekt se vyplňují v elektronickém portálu (přihlášení pod stejnými údaji jako při vyplňování projektové žádosti)

Do prohlížeče zadejte následující adresu:

http://ee.kpf-fmp.eu/index.php?id=3&L=1

(pro správný chod systému nepoužívejte jinou adresu, ani adresu nezadávejte přes záložky či oblíbené)

Po předložení Závěrečné zprávy a Žádosti o platbu v elektronickém systému, musí být ve stanoveném termínu předloženy i v tištěné podobě.

 

Jako přílohy se předkládají následující dokumenty (vždy 1x v originále):

Kontrola vyúčtovaných výdajů na projekt v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 (verze ze dne 08. 11. 2016)

Příloha Závěrečné zprávy k malému projektu v rámci Fondu malých projektů (verze ze dne 04. 10. 2016)

Čestné prohlášení o shodnosti předložených dokladů k Žádosti o platbu za malý projekt v rámci Fondu malých projektů

Čestné prohlášení k Žádosti o platbu za malý projekt

Všechny přílohy se předkládají 1x v originále + na CD v elektronické podobě (ve vyplňovaných formátech xls a doc).

Dále musí být předloženy kopie všech účetních dokladů týkajících se projektu včetně kopií dokladů o úhradě a originál účetní sestavy projektu (k paušálním výdajům se doklady nepředkládají).

 

V rámci bodu č. 6 Závěrečné zprávy je nutné doložit i následující:

- zajištění publicity na internetových stránkách Konečného uživatele - odkaz + vytištěná stránka popř. Print Screen (loga musí být okamžitě viditelná při otevření internetové stránky na jejím začátku, aniž by uživatel byl nucen se přesunout)

- foto plakátu A3 v místě realizace projektu (během realizace projektu je nutné umístit na dobře viditelném místě plakát o velikost A3, na kterém bude uveden název projektu v českém a německém jazyce a odkaz na podporu z Evropské unie a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V případě umístění plakátu ve venkovních prostorách je třeba jej vytvořit v provedení, které je odolné vůči povětrnostním vlivům.)

 

Čestné prohlášení k výdajům v kapitole Náklady na cestování - předkládá se, jsou-li náklady na zaměstnance / osobní výdaje nárokovány na základě paušální sazby a zároveň jsou v rámci projektu nárokovány cestovní náhrady.

 

Tabulky odvodů (finanční opravy při zadávání zakázek, sankce za porušení pravidel publicity)

 

Koneční uživatelé, kteří jsou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou povinni v souvislosti s realizací projektu zveřejňovat v registru smluv:

- smlouvu o poskytnutí dotace (pokud již nebyla zveřejněna poskytovatelem dotace)

- soukromoprávní smlouvy či objednávky uzavírané s dodavateli na základě výběrových řízení realizovaných v rámci projektu

- všechny ostatní soukromoprávní smlouvy a objednávky realizované v rámci projektu, jejichž hodnota překračuje 50 tis. Kč bez DPH.

Povinnost zveřejnění, tj. zaslání správci registru výše uvedené smlouvy či objednávky k uveřejnění, je do 30 dní od jejího uzavření. Smlouva nebo objednávka, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění. Nebyla-li smlouva nebo objednávka zveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je podle § 74 tohoto zákona zrušena od počátku. V takovém případě budou jakékoliv výdaje vynaložené v souvislosti s takovou smlouvou nebo objednávkou považovány za nezpůsobilé.

 

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 034 142 • E-mail: info(at)euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz

loga_paticka.jpg [27.75kB]

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Investice do vaší budoucnosti.