PODPORA z EU / PROJEKTY EE / O SDRUŽENÍ / KONTAKTY
FMP - Cíl 3 /ČR - SASKO/
Společný realizační dokument Smlouva o poskytnutí dotace Pro žadatele Pro konečné uživatele Publicita Schválené projekty Videosoutěž "To je Evropa v Česku a Sasku Mapa dotačního území 2014-2020 Archiv Program Ziel3/Cíl3 ČR 2007-2013

Pro žadatele

Společný realizační dokument a další pravidla

Dvojjazyčnou projektovou žádost podávejte přes elektronický portál.

Stránka elekronického portálu (do prohlížeče zadejte následující adresu):

http://ee.kpf-fmp.eu/index.php?id=3&L=1

(pro správný chod systému nepoužívejte jinou adresu, ani adresu nezadávejte přes záložky či oblíbené)

Každou žádost doporučujeme před podáním konzultovat se sekretariátem FMP.

Pokyny pro vyplnění projektové žádosti, Podrobnější návod s obrázky

Členění výdajů podle druhu

Kromě elektronické podoby je třeba žádost v jednom vyhotovení (originálu) vytisknout, podepsat žadatelem a partnerem/partnery a se všemi přílohami podat na sekretariátu FMP - Euregia Egrensis nejpozději do termínu stanoveného pro dané jednání Lokálního řídícího výboru (žádost musí být vytištěna až po jejím podání v elektronickém systému, aby obsahovala číslo žádosti).

Přílohy č. 5., 6., 7. předložte také v elektronické verzi na CD nosiči společně se žádostí. Přílohy ukládejte vyplněné, nepodepsané, v nezměněném formátu souboru.

Před odevzdáním Projektové žádosti doporučujeme zkontrolovat přílohy dle tohoto check-listu.

Přílohy k žádosti:

Příloha č. 5 - Udělení souhlasu se zpracováním dat

Příloha č. 6 - podrobný rozpočet - zdůvodnění výdajů (aktualizováno 24. 01. 2017)

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení žadatele projektu

 Příloha č. 8 - Příloha k opakovanému projektu

 

Upozornění:

Pod položkou "Náklady na externí odborné poradenství a služby" se v rozpočtech projektů nesmí objevovat takzvaní "projektoví koordinátoři" nebo služby v oblasti "administrativního zpracování projektu", "odborný projektový dozor, organizace a vyhodnocení" či "odborný projektový dozor a jeho organizování, účetní zpracování". Z pohledu Řídícího a Národního orgánu se u těchto popsaných aktivit jedná o úlohy, které patří k administraci projektu, tedy o úlohy, které by měli vykonávat příjemci malých projektů, a jedná se tím pádem o osobní náklady.

Z tohoto důvodu nemohou být "projektoví koordinátoři" nebo výše popsané služby vyúčtovány pod položkou "Náklady na externí odborné poradenství a služby", jelikož by potom bylo možné vyúčtovat osobní náklady dvakrát, a to pod položkou "Náklady na externí odborné poradenství a služby a také jako paušální sazba osobních nákladů.

V zásadě je možné, aby příjemci malých projektů zaměstnávali "projektové koordinátory" či osoby, které jim budou pomáhat při administraci malého projektu. Tyto osoby musí být ale financovány přes paušální sazbu osobních nákladů nebo přes přímé osobní náklady.

 

Výklad k vícejazyčnosti publikací a dalších tiskovin:

Společné stanovisko Řídícího a Národního orgánu:

V případě publikací v češtině nebo němčině je postup jasný. Je možné vydat tyto publikace také v jednojazyčné mutaci, ovšem s krátkým shrnutím obsahu ve druhém jazyce a odkazem na vydání publikace ve druhé jazykové mutaci.

Pokud jde o další jazyky (EN,PL, lužická srbština), jejichž použití záleží na cílech projektu, bude se postupovat obdobně. Například publikace vydaná v češtině musí vždy obsahovat shrnutí a odkaz na německou verzi a v případě existence dalších mutací též shrnutí a odkaz na další jazyky (př. PL, srbština). Taková publikace tak může teoreticky obsahovat čtyři shrnutí obsahu a odkazy na další jazyky (DE – vždy, dále příp. EN, PL, lužická srbština).

Pokud jde o plakáty, brožury, pozvánky, letáky apod.: tyto tiskoviny musí být vydány vždy rovnou vícejazyčně (čeština a němčina vždy). V případě nutnosti použít další jazyk(y) (např. EN, PL, lužická srbština) je nutné, aby jedna tiskovina (plakát, brožura, pozvánka, leták apod.) obsahovala kromě češtiny a němčiny všechny další jazyky. Žádné shrnutí v jiných jazycích tyto tiskoviny (plakát, brožura, pozvánka, leták apod.) vůbec neobsahují, protože musí být vydány rovnou vícejazyčně. Výše uvedená výjimka vydání jednojazyčných mutací za splnění daných podmínek platí pouze pro publikace.

 

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 034 142 • E-mail: info(at)euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz

loga_paticka.jpg [27.75kB]

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Investice do vaší budoucnosti.