PODPORA z EU / PROJEKTY EE / O SDRUŽENÍ / KONTAKTY
FMP - Cíl 3 /ČR - SASKO/
Společný realizační dokument Smlouva o poskytnutí dotace Pro žadatele Pro konečné uživatele Publicita Schválené projekty Videosoutěž "To je Evropa v Česku a Sasku Mapa dotačního území 2014-2020 Archiv Program Ziel3/Cíl3 ČR 2007-2013

Společný realizační dokument k Fondu malých projektů

Společný realizační dokument Fondu malých projektů (verze z 16. 05. 2018)

Metodika pro finanční opravy, které budou provedeny z důvodu nedodržení pravidel zasílání pozvánek na akce

Upřesnění ke způsobilosti výdajů

 Přehled maximálních hodinových sazeb a pracovních pozic pro programy přeshraniční spolupráce

Příručka k informačním a komunikačním předpisům

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

Nařízení Komise č. 481/2014 - zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce

Zadávání veřejných zakázek - praktická příručka

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

Pokud není ve Společném realizačním dokumentu k Fondu malých projektů uvedeno jinak, je nutno se řídit dokumentací propgramu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020 - Příručkami pro české kooperační partnery. Příručka pro české kooperační partnery - podávání žádostiPříručka pro české kooperační partnery - realizace projektu.

Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Turistický mobiliář

 

Koneční uživatelé, kteří jsou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou povinni v souvislosti s realizací projektu zveřejňovat v registru smluv:

- smlouvu o poskytnutí dotace (pokud již nebyla zveřejněna poskytovatelem dotace)

- soukromoprávní smlouvy či objednávky uzavírané s dodavateli na základě výběrových řízení realizovaných v rámci projektu

- všechny ostatní soukromoprávní smlouvy a objednávky realizované v rámci projektu, jejichž hodnota překračuje 50 tis. Kč bez DPH.

Povinnost zveřejnění, tj. zaslání správci registru výše uvedené smlouvy či objednávky k uveřejnění, je do 30 dní od jejího uzavření. Smlouva nebo objednávka, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění. Nebyla-li smlouva nebo objednávka zveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je podle § 74 tohoto zákona zrušena od počátku. V takovém případě budou jakékoliv výdaje vynaložené v souvislosti s takovou smlouvou nebo objednávkou považovány za nezpůsobilé.

 

 

Archiv dokumentů:

Společný realizační dokument Fondu malých projektů (verze z 18. 08. 2015)

Společný realizační dokument Fondu malých projektů (verze z 11. 04. 2016)

Společný realizační dokument Fondu malých projektů (verze z 31. 05. 2017)

Společný realizační dokument Fondu malých projektů (verze z 07. 11. 2017)

 

 

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 034 142 • E-mail: info(at)euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz

loga_paticka.jpg [27.75kB]

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Investice do vaší budoucnosti.